top of page
Image by Philipp Katzenberger

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy:

Administrator Pana/i Danych Osobowych.

Administratorem Pana/i Danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BIAŁA”

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych.

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BIAŁA”.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorca Pana/i danych osobowych.

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,

  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,

  • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pana/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,

  • listownie na adres naszej placówki.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Panu/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności: O nas
bottom of page