top of page
Image by Halacious

PACJENCI PRZYJMOWANI POZA KOLEJNOŚCIĄ

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

  • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

  • Kobiety w ciąży

  • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

  • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością: Nasze usługi
bottom of page